โรงเรียนได้กำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม  ซึ่งสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มนี้ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้หรือคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมหรือค่าจริยธรรมของผู่เรียน สาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มดังนี้

 

  1. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  4. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  5. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  7. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  8. การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215