ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ด้วยโรงเรียนบ้านจองกอ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการหมู่บ้านจองกอและบ้านโนนทองหลาง ผู้ปกครองนักเรียน ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านจองกอและเด็กในชุมชน จำนวนประมาณ300 คน พื่อให้เด็กมีขวัญกำลังใจ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215