ช่วงอายุของนักเรียนที่จะเปิดรับสมัคร ระดับชั้นอนุบาล 2 เด็กเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นอนุบาล 3 (แซมชั้น) เด็กเกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559 คุณสมบัติผู้สมัคร เด็กและผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง (พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา, หรือ ยาย) จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลกันทรอม กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 – 14 มีนาคม 2564 ยื่นใบสมัคร/ประเมินพัฒนาการนักเรียน/สัมภาษณ์ทัศนคติผู้ปกครอง วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 ประเมินพัฒนาการนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (IEP) วันที่ 16 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียน วันที่ 18 มีนาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 มอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 20 มีนาคม 2564 จำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน วันที่ 10 เมษายน 2564 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมปรับพื้นฐาน วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หลักฐานการสมัคร ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนทุกรายการด้วยตัวบรรจง สูติบัตรของนักเรียนฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้านฉบับจริงของนักเรียน และบิดา – มารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน ของบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ สำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าปก (มีชื่อนักเรียน และบิดา – มารดา) และหน้าที่มีประวัติการรับวัคซีน รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดใบสมัคร และบัตรประจำตัวนักเรียน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล ให้ถ่ายสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงมาด้วย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215