1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 และการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

              4.  ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215