โรงเรียนบ้านจองกอมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถอ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านกีฬา มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพที่สุจริต

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215