มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
 CovidSeason2a

1.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา   2.สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ                        4.จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

5.ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ  6.ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม

 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม
 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
 5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ
 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215