RSS

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับรู้ สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ว่ามีเป็นอยู่อย่างไรบ้าง มีปัญหาอะไรหรือป่าว มีการพบผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

โครงการเลี้ยงปลา 27/6/2562

โครงการเลี้ยงปลา 27/6/2562  เพื่ออาหารกลางวัน เด็กในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจะได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ

กีฬาสี

การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีงบประมาณ 2563  วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านจองกอ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามพื้นหญ้าโรงเรียนบ้านจองกอเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ปี๒๕๖๓ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านจองกอ

Big cleaning day

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านจองกอ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีรอบด้าน และประสานความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

ชวนน้องสวดมนต์

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์”   โรงเรียนบ้านจองกอ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเย็นวันศุกร์ ก่อนนักเรียนจะกลับบ้านปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีสำหรับนักเรียน  ให้นักเรียนรู้จักการกราบพระ สวดมนต์บทสั้น ๆ และกล่าวคำแผ่เมตตาได้ถูกต้อง  

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจองกอ ตำบล : กันทรอม อำเภอ : ขุนหาญ จังหวัด : ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ : 33150

 โทรศัพท์ : 045-969215