RSS

โครงการเลี้ยงปลา 27/6/2562

         เพื่ออาหารกลางวัน เด็กในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจะได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร

ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  สติปัญญาดี  อาหารกลางวัน

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับประทานทุกคน และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ต่อไป

เด็กๆพากันนำปลา...
Download
เด็กๆให้อาหารปล...
Download
เด็กๆพากันเข็นอ...
Download
เด็กนักเรียนเอา...
Download