วิสัยทัศน์/ปรัชญา

 

       โรงเรียนบ้านจองกอมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถอ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะด้านกีฬา มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพที่สุจริต