ทำเนียบครู

นาย ไพฑูรย์    พละไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมบัติ สามารถ

ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

นายบัวกันต์ วิลามาศ

ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา

นาย ธวัธชัย  ใจปินตา

ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นาย ณัฐวุฒิ    ลายทอง

ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นาง นิภาวรรณ    มีวงศ์

ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์

นางสาว วิภารัตน์    สมรัตน์

 ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

 

นาง จินดา    แก้วธรรม 

ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา